Whether you want to uncover the secrets of the universe, or you just want to pursue a career in the 21st century, basic computer programming is an essential skill to learn.

Stephen Hawking

OUR FACILITIES AND RESOURCES

5fully equipped computer rooms with 22 to 26 workstations
1computer room appointed for practical working with software ans hardware/electronics
1équipped project room
MakerZone
La programmation sur nano-ordinateur monocarte (Raspberry Pi)
Initiation à la découverte de l’électronique appliquée à l’informatique
Création d’objets 3D et manipulation d’imprimantes 3D
La programmation de jeux – Java & ScratchLe développement d’applications pour smartphones et tablettes Android
MoodleMoodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) est une plateforme d’apprentissage en ligne servant à créer des communautés s’instruisant autour de contenus et d’activités pédagogiques.

 

WHO WE ARE

Computers play a big part of every aspect of our life. Our students benefit from a team of highly supportive teachers who provide well-structured curriculums and projects which emphasise on the practical works of IT.

D’Informatik ass en festen Deel vun onserer Gesellschaft ginn. Ons Schüler mussen op déi nei Méiglechkeeten, awer och op déi nei Geforen, virbereet ginn. Kompetenzen an der Informatik opbauen gëtt ëmmer méi entscheedend fir hiert berufflecht an privat Liewen. Dëst soll selbstverständlech an dem Beräich Bureautique sinn. Awer, Notiounen an den Beräicher Programmatioun, 3D Design souwéi Basics an Elektronik sollen, oofhängeg vun der jeweileger Sektioun, d’Verständnis vun der informatescher Welt verbesseren an méi gräifbar maachen. Angscht vrun dem Onbekannten soll net eng Barrière fir ons Schüler sinn, fir an der Zukunft e Wee an der erweiterten Informatik anzeschloen.

OUR PHILOSOPHY

Our teaching helps to prepare all our students for future education and the workplace at all levels. We do this through close collaboration with students and parents to ensure that we associate with the exam board as well as keep up with emerging trends in society.

An enger Gesellschaft, wou d’Wëssen engersäits ëmmer méi oppen gëtt fir jiddwereen an anerersäits sech ëmmer méi schnell entwéckelt ass et illusoresch fir alles an der Schoul fir d’Liewen ze léieren. Dofir hu mer säit iwwert 10 Joer schonns op en LMS (Moodle) gesaat, fir de Schüler, lues awer sécher, en autonoomt an responsabelt Léieren mat alle Formen vun den disponibelen Medien bäizebréngen. D’Konzept vun Flipped Classroom probéiere mer ze erreechen. Ausserdeem, wou et méiglech ass, setze mer op d’pedagogesche Konzepter wéi, zum Beispill, PRIMM an Driver/Navigator. Selwer maachen an Exploréieren sinn absolut virrangeg. 

WHAT WE OFFER

We support as well as challenge our students by using visual and practical resources, introducing problem-solving techniques by brainstorming to generate a number of ideas for the solutions. We also employ an online platform to keep close communication with our students.

Mir probéieren d’Schüler autonom an responsabel zu hirem Léieren ze maachen. Sou kënnen se, an Zukunft, méi flexibel op nei Erausfuerderungen reagéieren.

MEET OUR TEAM

Christian Hougardy
Christian Lucius
John Kaufmann
Michel Lacaf
Christophe Martelinckx
Jean-Marie Weyrich
Luca Andreolli
Eric Breuer
Christopher Gutierrez
Vincent Dmyteiyev
Stefan Weinandy
Tomoyo Mawhinney
Martina Manning
Daria Pawlowska

This post is also available in: French