Equipe EPS

Schmitgen Tom – Engel Paul – Hornick Pitt – Reuter Max

Tanson Pierre – Decker Lynn – Reuter Eric – Lamborelle Nathalie – Greis Jill